Đại ngàn Tây Nguyên

Đại ngàn Tây Nguyên
Đại ngàn Tây Nguyên
Đại ngàn Tây Nguyên
Đại ngàn Tây Nguyên
Đại ngàn Tây Nguyên

Bài, ảnh: Thành Huỳnh Đức

Thiết kế: Ngọc Trâm