BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: 6 tháng đầu năm, 23/40 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 03/07/2009 - 07:04

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp về việc tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến đóng góp của quần chúng trong cơ quan, đơn vị ngày 15.5.2009

Trong 6 tháng qua, Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khoá X) cho 1.336/1.359 đảng viên trong Đảng bộ. Đến nay, đã có 27/43 chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện. Toàn Đảng bộ có 40/40 cơ sở đảng tổ chức lấy ý kiến quần chúng định kỳ được 94 cuộc, có 3.159 quần chúng tham dự với 202 lượt ý kiến đóng góp. Trong đó có 45 lượt ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng, 20 lượt ý kiến đóng góp về đạo đức, lối sống của đảng viên; 45 lượt ý kiến đóng góp về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và 92 lượt ý kiến đóng góp về chuyên môn, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh.

Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ khối Doanh nghiệp hiện là 1.313 đồng chí, trong đó có 103 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.083 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, 8 đồng chí còn hạn chế, 10 đồng chí vi phạm tư cách (7 đồng chí bị khiển trách, 3 đồng chí bị cảnh cáo). Hiện có 40/40 cơ sở đảng được đánh giá xếp loại, có 23 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 8 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 8 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, 1 cơ sở yếu kém. Có 64/64 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được đánh giá xếp loại: 49 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Trước ảnh hưởng nặng nề của tình hình suy thoái kinh tế thế giới, các doanh nghiệp đã nỗ lực sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định và phát triển. Lãnh đạo các doanh nghiệp từng bước đổi mới máy móc, trang thiết bị, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, gia nhập nhanh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tính đến ngày 10.6, có 40/43 đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền trên 369 tỷ đồng, chiếm 37,91% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Có 43/43 đơn vị nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng và nộp phí công đoàn hơn 706,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, có 2 đơn vị thực hành tiết kiệm được gần 1,7 tỷ đồng.

Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế tại đơn vị, các doanh nghiệp cũng luôn quan tâm đến công tác xã hội, nhất là chính sách đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo… với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều đơn vị thường xuyên phát động phong trào thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh nơi công sở và nơi cư trú; thường xuyên động viên công nhân viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí tư tưởng và hành động, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại: Một số doanh nghiệp chưa đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường. Trình độ lý luận chính trị của một số cấp uỷ viên và nhân sự quy hoạch cấp uỷ cơ sở nhiệm kỳ tới chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối và cấp uỷ chi, đảng bộ cơ sở được thực hiện chưa đều.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp đề ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát và lãnh đạo đoàn thể; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 30.6, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Doanh nghiệp đã triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

HOÀNG THI