Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.

Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi

Nguồn TTXVN