BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ quân sự tỉnh Tây Ninh: Quán triệt các chỉ thị của Ban bí thư và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 03/08/2009 - 11:06

Toàn cảnh hội nghị quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 3.8.2009, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 26 và Chỉ thị 29 của Ban Bí thư và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khoá X). Tại hội nghị, sau khi cấp uỷ các chi đảng bộ trực thuộc được quán triệt các chỉ thị và được nghe triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26 và số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và về thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Văn Đẹp, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm chính trị thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khoá X) như về định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp; một số nội dung cơ bản trong đề cương chi tiết báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (cương lĩnh năm 1991) và ý kiến thảo luận của Trung ương; một số nội dung cơ bản trong đề cương chi tiết báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2001 – 2010 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020 và ý kiến thảo luận của Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Bé – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự tỉnh – Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nghiên cứu, quán triệt kỹ nội dung Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khoá X) nhằm thống nhất cao về nhận thức tư tưởng trong Đảng bộ LLVT tỉnh, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ. Đảng viên tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, LLVT Tây Ninh vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

QUANG HUY