BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn

Cập nhật ngày: 28/08/2014 - 05:25

Trong 6 tháng qua, theo báo cáo của Sở LĐTB-XH, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho hàng ngàn lao động có được tay nghề phù hợp với khả năng, sức lao động, tự tạo việc làm và tìm việc làm để cải thiện đời sống; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm ở địa phương.

Học viên lớp trồng ớt sừng vàng ở xã Long Khánh đang thực hành trên ruộng ớt.

Trong đó, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn; mở hàng loạt lớp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của lao động nông thôn. Kết quả đã tổ chức được 82 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, với 2.519 học viên tham gia, đạt trên 42% so với với kế hoạch.

Qua đào tạo, đa số các lớp đào tạo nghề gắn liền với sản xuất, phù hợp với điều kiện ở địa phương, kết quả tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt trên 70%.  

Trong 6 tháng đầu năm, công tác đào tạo nghề đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, song lãnh đạo Sở LĐTB-XH cũng nhìn nhận, thực tế, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng còn nhiều khó khăn, bất cập.

Cụ thể như các địa phương chưa định hướng dài hạn ngành nghề có hướng phát triển ở địa phương, từ đó không xác định được nghề cần đào tạo, không đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; công tác giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề gặp khó khăn.

Đa số các lớp dạy nghề được tổ chức chủ yếu là nghề nông nghiệp, một số nghề mới ít được lựa chọn do khó tìm được việc làm, đầu ra gặp trở ngại nên việc mở các ngành nghề phi nông nghiệp chưa đạt theo kế hoạch. Bên cạnh đó, nhận thức của một số lao động nông thôn về học nghề và việc làm còn hạn chế nên số lượng người tham gia học nghề còn thấp.

Châu Pha

 


Liên kết hữu ích