Đất giao cho hộ gia đình, cá nhân tại các Dự án KDC biên giới Bắc Tây Ninh và Làng Thanh niên lập nghiệp: Trong vòng 10 năm không được chuyển nhượng

Cập nhật ngày: 25/04/2011 - 08:34

(BTNO) – UBND tỉnh đang xem xét thông qua việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tại các Dự án khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh (Đề án 407) và Làng Thanh niên lập nghiệp.

Đối tượng áp dụng của dự thảo Quy chế này là hộ gia đình, cá nhân thuộc diện xét cấp đất sản xuất nông nghiệp, đất ở theo Đề án được duyệt tại các Dự án khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh và Làng Thanh niên lập nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm quản lý Dự án. Đất tại các dự án gồm đất ở, đất sản xuất nông nghiệp.

Làng thanh niên lập nghiệp

Đối với đất ở, giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn 100% tiền sử dụng đất, hạn mức giao đất ở là không quá 400m2 cho mỗi hộ gia đình, cá nhân, thời hạn sử dụng đất là lâu dài; đối với đất nông nghiệp (đất vườn) gắn liền với đất ở, Nhà nước sẽ giao đất không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng là 50 năm.

Đối với đất nông nghiệp, giao đất không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng là 50 năm.

Dự thảo Quy chế yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân sau khi được giao đất, cấp giấy CNQSDĐ, trong thời hạn 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, không được chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu hộ gia đình, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng đất thì Nhà nước thu hồi để bố trí cho đối tượng khác sử dụng và người bị thu hồi đất sẽ được xem xét bồi hoàn chi phí hợp pháp trên đất bị thu hồi (nếu có).

HY UYÊN