Đầu tư XDCB năm 2009: Ước khối lượng thực hiện trên 1.355 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 06/12/2009 - 05:54

Theo Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2009 của UBND tỉnh Tây Ninh, ước khối lượng thực hiện trong năm 2009 là 1.355,002 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 1.312 tỷ đồng, đạt 99,12% kế hoạch.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương, khối lượng thực hiện 906,124 tỷ đồng, giải ngân đạt kế hoạch 100%; Vốn trái phiếu chính phủ, ước khối lượng thực hiện 208,548 tỷ đồng đã giải ngân đạt 93,87% kế hoạch; Vốn vay tín dụng ưu đãi của Bộ Tài chính, ước thực hiện được 52,330 tỷ đồng, giải ngân đạt 100% kế hoạch; Vốn vay kho bạc Nhà nước Trung ương và vốn nhàn rỗi ngân sách giải ngân được 188 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Đoạn đường Cầu Sao –Xóm Đồng (xã Thanh Phước, Gò Dầu) đang được thi công.

Tuy nhiên, công tác XDCB cũng còn những mặt hạn chế: Vẫn còn tình trạng dồn vốn vào cuối năm. Tuy giải ngân đạt kế hoạch vốn, nhưng không đạt mục tiêu đầu tư trong năm. Một số dự án không đạt kế hoạch vốn phải điều chuyển vốn cho các dự án khác. Tiến độ thực hiện một số dự án vẫn còn chậm, vượt quá thời gian được phê duyệt. Còn một số dự án triển khai chậm (gần cuối năm mới triển khai). Công tác giám sát thi công, kiểm tra các công trình còn hạn chế, bấp cập. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được các chủ đầ tư quan tâm thực hiện đầy đủ theo quy định. Công tác quyết toán một số dự án còn chậm so với quy định.

D.H