BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình trọng điểm

Cập nhật ngày: 16/07/2010 - 09:24

Năm 2010, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã bố trí là hơn 1.016,3 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách tập trung là gần 837 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 149,4 tỷ đồng và vay tín dụng ưu đãi Bộ Tài chính là 30 tỷ đồng. Căn cứ từ nguồn vốn được giao và từ tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bố trí vốn XDCB đúng với các quy định của Trung ương. Kết quả 6 tháng đầu năm 2010 cho thấy tình hình XDCB đã có bước chuyển biến tích cực.

Dự án trụ sở HU-UB Hoà Thành - Công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng đang khẩn trương hoàn thành

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì trong 6 tháng đầu năm 2010, ước khối lượng XDCB thực hiện được là hơn 588 tỷ đồng- đạt gần 58% so với chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng hơn so với cùng kỳ đến 83%. Về tiến độ giải ngân cũng tăng khá mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực XDCB toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 507 tỷ đồng- đạt gần 50% so với chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng hơn cùng kỳ đến 145%. Trong đó, các công trình XDCB từ nguồn vốn ngân sách tập trung thực hiện khối lượng được hơn 512 tỷ đồng- đạt hơn 61% kế hoạch- tăng gấp đôi so với cùng kỳ và đã thực hiện giải ngân được gần 424 tỷ đồng- đạt 50,6% kế hoạch năm và tăng hơn cùng kỳ đến 143%. Riêng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong 6 tháng qua ước thực hiện được hơn 76 tỷ đồng- đạt 51% kế hoạch và tăng hơn đôi chút so với cùng kỳ. Đặc biệt, tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm nay tăng mạnh. Đến nay các công trình XDCB từ nguồn vốn này đã thực hiện giải ngân được 83,8 tỷ đồng- đạt 56% so với kế hoạch và tăng đến 155% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thuỷ lợi đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, lĩnh vực y tế giải ngân đạt 95% kế hoạch và lĩnh vực giáo dục đã giải ngân đạt hơn 91% kế hoạch. Chỉ có lĩnh vực giao thông là giải ngân chậm, trong 6 tháng đầu năm giải ngân chỉ được chưa đến 25% kế hoạch.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, đồng thời cũng là năm phải hoàn thành nhiều công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng. Trong khi đó nguồn vốn ngân sách tập trung lại gặp khó khăn, không đủ bố trí cho công tác XDCB. Tuy nhiên, tỉnh đã được Trung ương bổ sung các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vay tín dụng ưu đãi của Bộ Tài chính để đầu tư cho các công trình trọng điểm. Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban XDCB với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã để tổng kết tình hình thực hiện XDCB năm 2009, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai công tác XDCB năm 2010. Hằng tháng UBND tỉnh có tổ chức họp thường kỳ để nắm bắt tình hình XDCB, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan công tác XDCB phải tăng cường phối hợp để xử lý những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị cũng đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch XDCB ngay từ đầu năm do được ứng vốn trước vào cuối năm 2009. Các công trình chuyển tiếp, công trình đủ thủ tục được khẩn trương triển khai thực hiện nên tiến độ các dự án được đẩy nhanh.

Tuy nhiên, đến nay công tác XDCB vẫn còn một số hạn chế. Một số công trình mới còn chậm triển khai. Công tác giải ngân tuy đạt khá nhưng vẫn còn một số chủ đầu tư chưa lập hồ sơ thanh toán mặc dù khối lượng đủ điều kiện thanh toán. Một số dự án đã triển khai thi công nhưng tiến độ không đạt yêu cầu còn do vướng khâu bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện chưa kịp thời. Việc thẩm định kế hoạch đấu thầu gặp vướng mắc khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu…

Vốn TPCP đầu tư lĩnh vực thuỷ lợi đã giải ngân 100% kế hoạch

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ XDCB trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện đạt kế hoạch năm 2010, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thị đẩy mạnh tiến độ thi công những công trình đã khởi công, đồng thời hoàn thành hồ sơ thanh toán khối lượng đã thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tổng hợp và xây dựng chuyên ngành trong công tác XDCB. Song song đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện thị phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đồng thời phải chấp hành nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên theo quy định.

Sơn TrẦn