Đến tháng 4.2012: Tổng thu ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 02/05/2012 - 04:12

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, trong tháng 4 vừa qua, ước tổng thu ngân sách địa phương đạt 401 tỷ đồng. Luỹ kế, đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hơn 1.629 tỷ đồng – đạt 36,21% dự toán, tăng 7,53% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách ước thực hiện trong tháng 4 hơn 364,3 tỷ đồng, luỹ kế đến nay ước thực hiện trên 1.133,6 tỷ đồng – đạt 23,46% dự toán, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4.2012 tăng 0,06% so với tháng trước. Trong ảnh, khách hàng mua sắm tại Siêu thị Co.op Mart Tây Ninh

Tổng nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng ước đến cuối tháng 4.2012 là 21.941 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, trong đó vốn huy động 17.810 tỷ đồng, chiếm 81,2% tổng nguồn vốn, tăng 5,8% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước thực hiện 15.866 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Nợ xấu chiếm 1,06% tổng dư nợ.

Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 169,4 tỷ đồng – tăng 29,4% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt 90 tỷ đồng – tăng 34% so với tháng trước. Luỹ kế, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 417,8 tỷ đồng – tăng 53,3% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 113 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Luỹ kế kim ngạch xuất khẩu đạt 407,8 triệu USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 62,6 triệu USD, tăng 4,1% so với tháng trước. Luỹ kế, kim ngạch nhập khẩu đạt 218 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

P.L