BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến 1.7.2010: Tất cả các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 22/06/2009 - 05:45
 

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, một trong những mô hình thí điểm tập đoàn đầu tiên của Việt Nam

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 10.4.2009 của Bộ Chính trị trong việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước và bổ sung chính sách chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Rà soát lại việc sử dụng đất của DN

Thủ tướng lưu ý, trong khi chưa sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, khi quyết định giá trị DN để cổ phần hoá phải tính giá trị lợi thế kinh doanh của DN. Trước khi phê duyệt phương án cổ phần hoá, cơ quan quyết định cổ phần hoá chỉ đạo DN cổ phần hoá xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và mục đích kinh doanh. Đối với diện tích đất không nằm trong phương án sử dụng đất được phê duyệt thì phải trả lại Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh phải rà soát ngay việc sử dụng đất của các DN 100% vốn nhà nước, DN nhà nước đã cổ phần trên địa bàn, chấn chỉnh ngay các trường hợp vi phạm, thay đổi mục đích sử dụng đất khi không được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc có hiện tượng lấn chiếm đất đai, bỏ hoang, không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích đã đăng ký.

Sắp xếp lại lĩnh vực hoạt động của các tập đoàn kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7.2009.

Bộ Tài chính có trách nhiệm xem xét, quyết đinh tỷ lệ đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính phù hợp với từng tập đoàn và phương án chấn chỉnh việc các tập đoàn không có nhiệm vụ kinh doanh chính trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại, chứng khoán, bất động sản nhưng đã đầu tư vào lĩnh vực này trong thời gian qua; đề xuất chế tài xử lý các cá nhân sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hoá.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Viễn thông Quân đội. Tương tự, Bộ Công Thương xây dựng Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hoá chất  trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Hoá chất Việt Nam. Bộ Xây dựng hoàn thiện Đề án thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và cơ khí nặng và tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7.2009.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý trong nội bộ tập đoàn, rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư... phù hợp với nhiệm vụ được giao và chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn, bảo đảm điều kiện kinh doanh có hiệu quả và bảo toàn vốn.

(Theo chinhphu.vn)