Xã hội   Giáo dục

Điều kiện để giáo viên chưa đạt chuẩn văn bằng được quyền đứng lớp 

Cập nhật ngày: 31/05/2020 - 23:26

BTN - UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

Sinh viên Sư phạm nhận bằng đại học.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo thông tư “Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo”. Theo tinh thần của dự thảo thông tư, những giáo viên chưa đạt chuẩn văn bằng thì phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới được bố trí dạy học.

Thông tư (dự thảo) này áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo không thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt…

Điều 3 của dự thảo quy định những giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Theo tinh thần này, giáo viên trong hai năm liên tiếp liền kề với năm thông tư này có hiệu lực thi hành nếu có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khoẻ thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên trong hai năm liên tiếp liền kề với năm thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy; và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo viên không đủ sức khoẻ, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

Đối với cán bộ, Điều 4 của dự thảo thông tư quy định cụ thể về sử dụng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Theo dự thảo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong hai năm liên tiếp liền kề với năm thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khoẻ thì tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trường học mà bố trí làm nhiệm vụ khác phù hợp đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong hai năm liên tiếp liền kề với năm thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức không hoàn thành nhiệm vụ, thì thôi đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học và bố trí làm nhiệm vụ giảng dạy, hoặc được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không đủ sức khoẻ, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

Về kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, Điều 5 của thông tư quy định, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch trình UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh phê duyệt thực hiện.

Dự thảo của thông tư quy định trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành liên quan trong việc triển khai. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (thuộc Bộ GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện thông tư. Các đơn vị khác thuộc Bộ phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục kiểm tra, giám sát việc triển khai.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; bố trí các nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch. UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

UBND huyện có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; bố trí, sắp xếp sử dụng nhà giáo chưa đáp ứng trình độ chuẩn đúng mục tiêu, kế hoạch; chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

Sở GD-ĐT phối hợp với UBND huyện chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện thông tư này theo thẩm quyền. Sở GD-ĐT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng nhà giáo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, cập nhật, báo cáo Bộ GD-ĐT kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của tỉnh và các nội dung khác theo yêu cầu. Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tư theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt thực hiện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bố trí sang vị trí việc làm khác.

Các cơ sở giáo dục sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo lập danh sách và đề xuất phương án sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Cơ sở giáo dục phải tạo điều kiện để giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các khoá bồi dưỡng theo quy định.

Ngày 22.7 là thời hạn cuối để Bộ GD-ĐT nhận ý kiến đóng góp, trước khi ban hành thông tư chính thức.

Tại Tây Ninh, sau hàng chục năm, bằng các loại hình đào tạo khác nhau, số liệu thống kê cho thấy, phần lớn giáo viên, cán bộ quản lý các cấp đã đạt chuẩn và vượt về văn bằng. Số lượng những trường hợp chưa đạt chuẩn vẫn còn nhưng không nhiều. Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực từ 1.7 năm nay, giáo viên mầm non tối thiểu có bằng cao đẳng, giáo viên phổ thông phải có bằng đại học.

Việt Đông