Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri tỉnh nhà

 

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri tỉnh nhà

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri tỉnh nhà

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đến cử tri tỉnh nhà