Công nghệ   Chuyển đổi số

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

Cập nhật ngày: 24/09/2022 - 18:20

BTNO - Sáng 23.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2022”. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các điểm cầu tham dự Diễn đàn.

Đồng chủ trì có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện các tổ chức kinh tế hợp tác, các doanh nghiệp liên kết.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đề cập đến vai trò quan trọng của chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển, được xác định là yêu cầu bắt buộc, nhằm giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, gắn với phục hồi kinh tế nhanh và bền vững.

Với nhận định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nêu nhiều quan điểm, trong đó, khẳng định, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể nước ta có nhiều chuyển biến tích cực về cả nhận thức, chính sách, pháp luật, phát triển về chuyển đổi số, quy mô, cơ cấu tổ chức, tính liên kết hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu và mong muốn đề ra, đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn; năng lực, nội lực của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức còn lỏng lẻo, chưa phù hợp; trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến một số nội dung hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã chưa theo kịp tình hình là quá trình chuyển đổi số còn chậm và thiếu tính chiến lược, hành động cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới, bởi đây là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Thủ tướng cũng gợi mở một số nội dung cần tập trung tại diễn đàn, như cần phân tích cơ hội và đánh giá thách thức trong chuyển đổi số quốc gia nói chung, chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã nói riêng; những kinh nghiệm trong nước, quốc tế và đề xuất giải pháp (đặc biệt là giải pháp thể chế, chính sách, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện) thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương xây dựng dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 tới đây nhằm hoàn thiện về thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển bền vững.

Bộ cũng đã có những hành động giúp hợp tác xã chuyển đổi số như xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống đăng ký hợp tác xã trực tuyến có liên thông với đăng ký thuế nhằm giảm bớt thủ tục hành chính; thành lập và vận hành Trung tâm Đổi mới, sáng tạo quốc gia để kết nối nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh trên phạm vi toàn quốc.

Kết luận diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn từ điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Nhấn mạnh đến việc cần có quyết tâm cao trong thực hiện chuyển đổi số với sự thay đổi về tư duy, nhận thức, cùng với các giải pháp hành động cụ thể, chuyển đổi số là chìa khoá, “có thành công hay không là tuỳ ở chính chúng ta”- Thủ tướng nêu rõ.

Với quan điểm, thể chế cần phải đi trước một bước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó nội dung chuyên đổi số phải là một nội dung cốt lõi, làm nền tảng để đề xuất các cơ chế.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện và trình Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó tập trung vào các giải pháp về hoàn thiện thể chế chính sách, xây dựng mô hình, xây dựng và phát triển một số nền tảng số cơ bản dùng chung, miễn phí; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất. Các bộ, ngành và địa phương phải chủ động, quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số một cách thực chất.

Thủ tướng gửi đến diễn đàn thông điệp về “Tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để kinh tế hợp tác, hợp tác xã có sự chuyển biến mạnh mẽ” góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012, có hơn 1.700 hợp tác xã ứng dụng công nghệ, 240 hợp tác xã sử dụng phần mềm quản lý và sản xuất thông minh, chiếm tỷ trọng rất thấp trong 28.000 hợp tác xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã đang ở giai đoạn bước đầu, nhỏ lẻ, manh mún.

C.T