Dự án Phước Đông – Bời Lời: Sẽ hoàn thành việc tính toán bổ sung phương án hỗ trợ trong tháng 9.2011

Cập nhật ngày: 13/09/2011 - 05:53

Ông Trần Văn Chiến

Ngày 23.7.2011, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1218/TTg-KTN gửi UBND tỉnh Tây Ninh và Thanh tra Chính phủ, trong đó nêu: “UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo và thực hiện việc rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết; trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền hỗ trợ thấp hơn so với mức quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13.8.2009 của Chính phủ và Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 19.8.2010 của UBND tỉnh Tây Ninh thì tiếp tục được chi trả nhưng không cao hơn mức quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP nêu trên và quy định cụ thể của địa phương…”.

Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Chiến – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập phương án bổ sung và tiến độ thực hiện:

- Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác và chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành rà soát lại phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong thời gian qua tình hình rà soát, lập phương án bổ sung như thế nào và đến nay tiến độ đạt được đến đâu?

- Ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1218/TTg-KTN ngày 23.7.2011 về việc giải quyết các vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời, UBND tỉnh đã tổ chức tiếp dân và thông báo cho nhân dân trong vùng dự án biết ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về cách thức giải quyết các vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án. Ngày 28.7.2011, UBND tỉnh chủ trì họp với các sở, ngành và UBND các huyện liên quan để triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho chính xác, khách quan, chặt chẽ và đúng đối tượng.

Ngày 9.8.2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1606/STNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến và đề nghị cử cán bộ vào hỗ trợ, hướng dẫn cách thực hiện rà soát, tính toán các mức hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chính xác, đúng đối tượng. Sau khi xem xét, phân tích, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất với tỉnh về phương pháp, cách thực hiện việc rà soát, cách tính toán mức hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15.8.2011, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1735/UBND chỉ đạo UBND huyện Gò Dầu, UBND huyện Trảng Bàng, các Tổ công tác liên ngành và nhân dân các xã bị thu hồi đất của huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bàng biết quan điểm giải quyết và thời hạn giải quyết những thắc mắc khiếu nại.

Đất nông nghiệp trong Dự án Khu Liên hợp Phước Đông - Bời Lời

-Thưa ông Giám đốc, theo Văn bản số 1735 của UBND tỉnh dự kiến trong tháng 9.2011 sẽ hoàn thành công việc tính toán bổ sung phương án hỗ trợ. Hiện nay tiến độ thực hiện đã đạt đến đâu và liệu công việc rà soát bổ sung phương án có kịp đúng thời gian dự kiến?

- Ông Trần Văn Chiến: Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND hai huyện Gò Dầu, Trảng Bàng và các Tổ công tác liên ngành tích cực thực hiện các công việc rà soát, tính toán để lập phương án hỗ trợ bổ sung. Đến ngày 12.9.2011, khối lượng công việc thực hiện như sau. Về rà soát vị trí đất: các huyện đã thực hiện cơ bản khối lượng công việc, đảm bảo thực hiện đúng theo các tiêu chí xác định vị trí đất quy định tại Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 22.12.2008 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2009. Về xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm: UBND huyện Gò Dầu, UBND huyện Trảng Bàng phối hợp với UBND các xã nơi có đất bị thu hồi thực hiện dự án đã tiến hành họp, xác định đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm theo đúng quy định tại Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1.10.2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP. Khối lượng cụ thể như sau: huyện Trảng Bàng đã họp xét được 373 hộ trên tổng số 373 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp- đạt 100%; huyện Gò Dầu đã họp xét được 1.131 hộ trên tổng số 1.249 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp- đạt 90,5%, hiện còn 118 hộ, huyện đang tích cực xem xét. Về tính toán phương án hỗ trợ: hiện nay hai huyện Trảng Bàng và Gò Dầu đang tích cực tính toán mức hỗ trợ cho từng hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp theo kết quả xét duyệt.

Theo tiến độ thực hiện đến nay, việc rà soát, tính toán, lập phương án hỗ trợ bổ sung cho người dân bị thu hồi đất tại Dự án Khu liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng thời gian như thông báo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1735/UBND ngày 15.8.2011.

SƠN TRẦN

(Thực hiện)