Được sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30-6-2022

Cập nhật ngày: 25/10/2020 - 11:01

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2022.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Đáng chú ý, Nghị định quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày nghị định này được ban hành chỉ được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày nghị định này được ban hành đến hết ngày 30-6-2022.

Chính phủ khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của nghị định này trước ngày 1-7-2022.

Nguồn hanoimoi