Xã hội   Một số hình ảnh về công tác phòng chống dịch Covid-19

Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19

 

1. Huyện Bến Cầu:

Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
 

2. Huyện Châu Thành:

Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
3. Huyện Dương Minh Châu:
Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
4. Huyện Gò Dầu:
Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
5. Thị xã Hòa Thành:
Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
6. Huyện Tân Biên:
Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
7. Huyện Tân Châu:
Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
8. Thành phố Tây Ninh:
Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19
9. Thị xã Trảng Bàng:
Đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19

BTNO