Gặp nữ chiến sĩ vác súng trong trận Tua Hai

Gặp nữ chiến sĩ vác súng trong trận Tua Hai
Gặp nữ chiến sĩ vác súng trong trận Tua Hai
Gặp nữ chiến sĩ vác súng trong trận Tua Hai
Gặp nữ chiến sĩ vác súng trong trận Tua Hai

Bài, ảnh: Tố Tuấn - Hà Quang

Thiết kế: Ngọc Trâm