Giải phóng mặt bằng khu công nghiệp - đô thị- dịch vụ Phước Đông- Bời Lời: Đa số nhân dân đồng thuận nhưng vẫn còn một số hộ chưa thông suốt chủ trương của Nhà nước

Cập nhật ngày: 04/12/2009 - 05:38

Người dân còn kiến nghị do chưa thông suốt Nghị định của Chính phủ.

Từ ngày 20.7.2009 đến nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Gò Dầu đã tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trong vùng dự án khu Công nghiệp –Đô thị – Dịch vụ Phường Đông – Bời Lời. Kết quả có 1.061/1.317 hộ đến nhận hồ sơ về đăng ký, đạt khoảng 81%; có 956 hộ nộp đơn đăng ký nhận tiền, đạt 72%; có 871 hộ đã nhận tiền bồi thường với số tiền trên 313 tỷ 326 triệu đồng, đạt khoảng 66%; diện tích đất đã được bồi thường trên 564 ha; các hộ đăng ký nền tái định cư 97 nền.

Tuy nhiên trong thời gian qua cũng có 98 hộ kiến nghị về việc bồi thường dự án nói trên. UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 3035 nêu rõ các vấn đề mà các hộ kiến nghị như: Đối với các loại cây trồng (cây lâu năm) trước khi thu hồi đất, mà số lượng cây vượt định mức quy định của Quyết định số 1079/2006/QĐ-UBND ngày 22.11.2006 của UBND tỉnh, thì được bồi thường hỗ trợ theo số lượng cây thực tế phát sinh. Đối với cây trồng sau khi công bố thu hồi đất (cố tình trồng để nhận bồi thường) thì không bồi thường. Đối với đất nông nghiệp tiếp giáp với thửa đất ven đường (nằm trong phạm vi 50 mét) có cùng một chủ sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định, khác chủ sử dụng đất, giao cho UBND huyện phối hợp với chủ đầu tư thống kê cụ thể, đề xuất mức giá bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương. Riêng về việc áp dụng thực hiện theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13.8.2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công văn của UBND tỉnh cho biết: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ: “Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trã bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định Nghị định này. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm thì giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP”. Đối với khu liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời (giai đoạn 1) đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đang thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

Ngày 30.11.2009, lãnh đạo huyện Gò Dầu, đã đến tiếp xúc với các hộ dân kiến nghị về việc bồi thường dự án khu Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông- Bời Lời để thông báo nội dung Công văn số 3035 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giải quyết các kiến nghị của các hộ dân. Tuy nhiên qua nghe thông báo, các hộ dân vẫn chưa đồng tình, tiếp tục có ý kiến, kiến nghị việc bồi thường dự án phải áp dụng theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu giải thích rõ các nội dung trả lời kiến nghị của các hộ dân, đồng thời nêu lại ý nghĩa, mục đích của dự án là đem lại lợi ích chung của nhân dân địa phương. Tuy nhiên đại diện chính quyền huyện Gò Dầu vẫn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân để báo cáo lên cấp trên.

Qua buổi tiếp xúc dân vùng dự án Khu CN – ĐT – DV Phước Đông – Bời Lời cho thấy, vẫn còn một số hộ dân chưa nắm rõ hết những nội dung cơ bản của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP. Do vậy các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp người dân thông suốt các Nghị định của Chính phủ và tích cực hợp tác cùng với chính quyền địa phương, nhà đầu tư, sớm triển khai thực hiện dự án, vừa giải quyết việc làm của nhân dân vừa góp phần đưa nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển đi lên.

NguyỄn Bình

 

 


Liên kết hữu ích