“Giảm nghèo về thông tin” để phát triển bền vững 

Cập nhật ngày: 30/12/2020 - 13:37

BTN - Sau 5 năm triển khai thực hiện, dự án này bước đầu đã mang lại một số kết quả tích cực, đóng góp vào công tác xoá đói giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Màn hình Led tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen.

Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một trong 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1722/QÐ-TTg ngày 2.9.2016. Sau 5 năm triển khai thực hiện, dự án này bước đầu đã mang lại một số kết quả tích cực, đóng góp vào công tác xoá đói giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) là đơn vị được giao thực hiện nội dung “Giảm nghèo về thông tin”, trong giai đoạn 2016-2020, Sở tập trung vào 3 mục tiêu chính: bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của địa phương đến người dân bằng phương pháp tuyên truyền cổ động trực quan; tăng cường công tác giảm nghèo về thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với quyết tâm thực hiện đạt các mục tiêu trên, Sở đã tổ chức 6 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền với tổng cộng 290 lượt cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở tham dự; sản xuất và phát sóng 312 chương trình phát thanh; 22 chương trình truyền hình; xuất bản và phát hành 8.200 tờ rơi tuyên truyền; mua sắm 20 bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động để trang cấp cho 20 xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Ðặc biệt trong năm 2019, Sở được Bộ Thông tin và Truyền thông giao thực hiện nhiệm vụ mang tính chất đặc thù “Tuyên truyền chung cho khu vực vùng Ðông Nam bộ”. Trên cơ sở đó, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực vùng Ðông Nam bộ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan truyền thông trong việc khai thác các sản phẩm dùng chung cho toàn khu vực.

Tăng cường đưa thông tin thiết yếu của từng địa phương ra toàn vùng để các địa phương có cơ hội học tập lẫn nhau trong công tác xoá đói giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững tại 6 tỉnh vùng Ðông Nam bộ.

Từ nguồn kinh phí 2 tỷ đồng được Trung ương cấp để thực hiện Dự án, Sở đã sản xuất và phát sóng 10 phim tài liệu, 10 chương trình toạ đàm, 10 chương trình phát thanh, phát sóng trên kênh truyền hình kỹ thuật số VTC- 10 và phát trên kênh của các tỉnh vùng Ðông Nam bộ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của 6 tỉnh vùng Ðông Nam bộ; chủ quyền an ninh biên giới và công tác phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của người dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống; về đời sống văn hoá trong cộng đồng dân cư; về phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, trong năm 2020, Tây Ninh được Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tư 1 cụm thông tin cơ sở, bố trí tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen gồm cụm màn hình LED kèm hệ thống thiết bị âm thanh công suất lớn, các thiết bị nghe nhìn công nghệ kỹ thuật số, máy phát điện.

Khi cụm thông tin cơ sở được đưa vào vận hành khai thác góp phần quảng bá đến du khách các thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị, giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhìn chung, sau 5 năm triển khai Dự án, về cơ bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh.

Công tác triển khai nội dung “Giảm nghèo về thông tin” tạo điều kiện thuận lợi cho người dân- đặc biệt là các hộ nghèo, vùng biên giới được tiếp cận thông tin dưới mọi hình thức, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cẩm Hồng