Giữ hương vị tết

Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết
Giữ hương vị tết

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm