Gò Dầu: 100% cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh 

Cập nhật ngày: 05/12/2022 - 15:47

BTNO - Trong năm 2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Gò Dầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; phát huy vai trò tôn giáo trong vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Họ đạo thị trấn Gò Dầu tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, UBMTTQVN huyện xây dựng nhiều mô hình về bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Trong năm, ra mắt 3 mô hình mới gồm: “Họ đạo Cao Đài xã Thạnh Đức xây dựng nếp sống văn minh, an lành, đoàn kết”, “Vận động cơ sở tôn giáo xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” xã Phước Đông và “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tôn giáo” thị trấn Gò Dầu.

Có 100% cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện đăng ký cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh năm 2022. UBMTTQVN các cấp xây dựng bảng thông tin tuyên truyền ở tất cả cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Trong năm, UBMTTQVN huyện phối hợp các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thăm hỏi, trao tặng gần 6.200 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, qua thẩm định, 100% cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đạt cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh.

Trọng Cầu