BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Tập huấn kiến thức cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã

Cập nhật ngày: 26/05/2015 - 06:29

Thạc sĩ Ngô Văn Toại trình bày các nội dung tập huấn.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 50 học viên là cán bộ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã và Ban phát triển ấp của 4 xã Phước Trạch, Bàu Đồn, Hiệp Thạnh và Phước Thạnh.

Trong thời gian 3 ngày (25-27.5), các học viên được nghe Thạc sĩ Ngô Văn Toại- giảng viên Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II truyền đạt một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; về chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các cấp và bộ máy quản lý, điều hành chương trình.

Các học viên cũng được giảng viên hướng dẫn một số nguyên tắc, nội dung, tiến trình xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, cơ chế huy động nguồn lực và quản lý tài chính trong xây dựng nông thôn mới;...

Công Kha-Hồng Ân