BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Tập trung giải quyết việc làm cho lao động

Cập nhật ngày: 05/07/2011 - 11:17

(BTNO)- Trong 5 năm (2006 - 2010), Gò Dầu luôn quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Kết quả toàn huyện đã giải quyết việc làm cho gần 14 ngàn lao động, đạt 106,6% kế hoạch. Trong đó các chương trình phát triển kinh tế, xã hội đã tạo việc làm mới cho 70,14% lao động; chương trình cho vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 29,86%; giới thiệu 16 người xuất khẩu lao động, giúp kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 5,2% năm 2005 xuống còn 4% năm 2010.

Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò sinh sản

Để đạt được kết quả trên, các chương trình, dự án đầu tư phát triển - xã hội đã được huyện chú trọng thực hiện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, là nhân tố quyết định giải quyết việc làm trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm mới trong thị trường lao động, nhất là các chương trình, dự án phát triển kinh tế trọng điểm như: Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn kêu gọi thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; phát triển công nghiệp, dịch vụ, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình; tạo việc làm thông qua hình thức cho vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Trong 5 năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gò Dầu đã giải ngân trên 10 tỷ đồng, thực hiện các dự án giải quyết việc làm cho trên 1.120 lao động; tạo việc làm thông qua các hình thức liên kết dạy nghề ngắn hạn, đã tổ chức dạy nghề cho 450 lao động nông thôn. Huyện khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhận lao động vào làm thông qua hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động tại doanh nghiệp. Ngoài ra hàng năm huyện còn thực hiện điều tra, thống kê lao động và xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động.

Trong năm 2011, huyện Gò Dầu có gần 84.000 người trong độ tuổi lao động. Huyện đã tập trung ưu tiên giải quyết việc làm cho đối tượng lao động là bộ đội xuất ngũ và con em trong vùng bị mất đất. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2011 đã giải quyết được trên 1.400 lao động.

Nguyễn Bình