Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án, tiểu dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Cập nhật ngày: 01/11/2021 - 00:09

BTN - Ngày 29.10, Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện chương trình.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Ông Hầu A Lềnh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Giám đốc Sở Nội vụ, ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn, định hướng nội dung cần xin ý kiến của các Thông tư: Hướng dẫn thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, góp ý về: tính phù hợp của dự thảo 2 thông tư với các văn bản pháp luật hiện hành, nhằm bảo đảm việc ban hành thông tư đúng pháp luật, không chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác; về bố cục, nội dung dự thảo của 2 thông tư, các vấn đề bất cập chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, những quy định cần chỉnh sửa; những vấn đề chưa rõ, chưa cụ thể, chưa được đề cập, chưa thống nhất, cần thiết được làm rõ và bổ sung thêm trong dự thảo của 2 thông tư.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gồm 9 chương, 88 điều về các nội dung: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực dân tộc; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp…

Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gồm 8 điều, do Uỷ ban Dân tộc chủ trì, xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá; phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương tổ chức giám sát, đánh giá tại các địa phương; xây dựng hệ thống báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hoá của chương trình.

Để thông tư được ban hành bảo đảm có hiệu quả, đúng nguyên tắc, ông Hầu A Lềnh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đề nghị Ban soạn thảo Trung ương tiếp thu các ý kiến của các địa phương và soạn thảo nội dung đúng thực tiễn; các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình; Cơ quan thường trực chương trình ở cấp tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại các thông tư.

Nhi Trần