Gương sáng phụ nữ khởi nghiệp

Gương sáng phụ nữ khởi nghiệp
Gương sáng phụ nữ khởi nghiệp
Gương sáng phụ nữ khởi nghiệp

Bài, ảnh: Tố Tuấn - Hà Quang

Thiết kế: Ngọc Trâm