Hạ tầng viễn thông Việt Nam 2030 khác hiện tại thế nào

Hạ tầng viễn thông Việt Nam 2030 khác hiện tại thế nào

Hạ tầng số là một trong năm loại hạ tầng trong Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cuối tháng 2 cùng hạ tầng Bưu chính, Ứng dụng CNTT, An toàn thông tin, Công nghiệp CNTT.

Nguồn VNE