Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

Hà Tĩnh: Phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Cập nhật ngày: 28/02/2016 - 05:00

Biểu diễn dân ca ví, giặm. Ảnh minh họa: internet
 
Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; đưa Dân ca Ví, Giặm vào trong sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; phát triển thành loại hình nghệ thuật biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật do thành phố, phường, xã, cơ quan đơn vị tổ chức, phục vụ hoạt động quảng bá du lịch, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, dân tộc.

Đề án sẽ tập trung bảo tồn, phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, xây dựng 100% phường, xã thành lập CLB đi vào hoạt động; 100% trường học đưa Dân ca Ví, Giặm vào chương trình ngoại khóa và chương trình giảng dạy tự chọn; 100% các hoạt động văn hóa văn nghệ từ thành phố đến cơ sở đều có nội dung Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; các CLB thực hiện việc sưu tầm, truyền dạy cho thế hệ trẻ thông qua hoạt động CLB, đồng thời soạn lời mới; định kỳ 02 năm/01 lần tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp thành phố trong đó có nội dung Dân ca Ví, Giặm; xây dựng kho tư liệu lời cổ và lời mới (tuyển tập các làn điệu Dân ca Ví, Giặm) và xây dựng các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu để đề nghị phong tặng Nghệ nhân dân gian.

Đề án cũng đề ra 5 nhiệm vụ và 7 giải pháp cơ bản để bảo vệ và phát huy giá trị dân ca ví, giặm như: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thực cho cán bộ và nhân dân, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, truyền dạy dân ca ví, giặm; gắn kết dân ca ví, giặm với hoạt động du lịch; ban hành, thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa.

Việc xây dựng Đề án đã góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý và khoa học để triển khai các nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị của dân ca ví, giặm; dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ và phát huy giá trị của dân ca ví, giặm; đồng thời thực hiện công tác quản lý của Nhà nước, thúc đẩy vai trò tích cực của cộng đồng đối với công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này.

Nguồn Cinet