Hải quân nhân dân Việt Nam - 69 năm hành trình giữ biển

Hải quân nhân dân Việt Nam - 69 năm hành trình giữ biển
Hải quân nhân dân Việt Nam - 69 năm hành trình giữ biển
Hải quân nhân dân Việt Nam - 69 năm hành trình giữ biển
Hải quân nhân dân Việt Nam - 69 năm hành trình giữ biển
Hải quân nhân dân Việt Nam - 69 năm hành trình giữ biển
Hải quân nhân dân Việt Nam - 69 năm hành trình giữ biển

Bài, ảnh: Vũ Nguyệt

Thiết kế: Ngọc Trâm