Hào hùng Điện Biên

Hào hùng Điện Biên
Hào hùng Điện Biên
Hào hùng Điện Biên
Hào hùng Điện Biên
Hào hùng Điện Biên
Hào hùng Điện Biên

Bài, ảnh: Lê Quân

Thiết kế: Ngọc Trâm