BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hết năm 2010, hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên

Cập nhật ngày: 31/03/2010 - 05:40

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 31.3.2010 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm 2010 và những năm tiếp theo.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, tổ chức Trung ương, các quân khu, địa phương và cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/2007/NĐ-CP, Quy định 07/QĐ-BTCTW ngày 16.4.2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức QP-AN (KTQP-AN) đối với cán bộ, đảng viên và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác GDQP-AN.

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng KTQP-AN cho các cán bộ, đảng viên, vận dụng linh hoạt các hình thức học tập trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng KTQP-AN, nội dung chương trình, thời gian học tập và chỉ tiêu về số lượng. Phấn đấu hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng KTQP-AN cho các cán bộ, đảng viên.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức Trung ương, các quân khu, địa phương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN (2001-2010).

Cán bộ, đảng viên huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh thực hành môn bắn súng ngắn.

Tăng cường giáo viên GDQP-AN

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Đào tạo giáo viên GDQP-AN để đến năm 2016 các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề có đủ giáo viên chuyên trách theo yêu cầu; nghiên cứu đào tạo giảng viên GDQP-AN cho các trường đại học, cao đẳng; có chế độ, chính sách trong đào tạo và sử dụng sau đào tạo đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN; phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sĩ quan biệt phái cho các trung tâm GDQP-AN sinh viên, các trường đại học, cao đẳng để nâng cao chất lượng GDQP-AN tại các cơ sở này.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tọa chủ trì việc nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung GDQP-AN cho phù hợp với đối tượng là sinh viên các trường văn hóa, nghệ thuật.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương nghiên cứu tổ chức bồi dưỡng KTQP-AN cho các đồng chí được bổ nhiệm làm Đại sứ và Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ.

Đề xuất mở kênh truyền hình GDQP-AN

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, góp phần làm tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền GDQP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình kỹ thuật số.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông và Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu, thống nhất đề xuất việc mở kênh truyền hình GDQP-AN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hội đồng GDQP-AN các cấp thường xuyên kiện toàn, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt việc kiểm tra công tác GDQP-AN theo kế hoạch ở tất cả các cấp, trọng tâm là các cơ quan, tổ chức Trung ương, đưa công tác kiểm tra thành nền nếp và có chiều sâu, tránh phô trương, hình thức.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2009, công tác GDQP-AN đã được lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hội đồng GDQP-AN các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng cao, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội được củng cố; công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên dần đi vào nền nếp, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, hiện đội ngũ giáo viên GDQP-AN còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, nhiều cơ sở giáo dục chưa có hoặc thiếu giáo viên chuyên trách, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu, chất lượng môn học GDQP-AN của học sinh, sinh viên ở một số trường còn hạn chế.

(Theo chinhphu.vn)