Xã hội   Giáo dục

Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai

Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai
Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai
Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai
Hiểu mình, hiểu nghề, sáng tương lai

Bài, ảnh: Ngọc Bích

Thiết kế: Ngọc Trâm