Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

Họ gieo rắc sự hoài nghi như thế nào?

Họ bịa đặt, xuyên tạc rằng tư tưởng của Người chỉ là sự vay mượn, chắp vá của nhiều loại tư tưởng hỗn tạp từ phong kiến, đến tôn giáo và Mác-xít, không có chính kiến và không coi trọng lý luận. Họ không tiếc công sức, dày công xuyên tạc, bịa đặt về đời tư, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Họ gieo rắc sự hoài nghi như thế nào?

Bài, ảnh: Việt Đông

Thiết kế: