BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỗ trợ 50 triệu đồng cho một điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Cập nhật ngày: 14/06/2024 - 09:18

BTNO - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 73/2024/ND-HĐND ngày 28.5.2024 quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2025 (gọi tắt là Chương trình OCOP).

Tại khoản 2, điều 1 của Nghị quyết quy định các đối tượng áp dụng bao gồm:

a) Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể bao gồm: các đối tượng trên và các hội/hiệp hội, Trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 73 của HĐND tỉnh bao gồm chi hỗ trợ điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Tây Ninh. Các đối tượng được quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều 1 có nhu cầu đăng ký mở điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, sẽ được hỗ trợ một lần kinh phí biển hiệu, quầy kệ, một số trang thiết bị dùng để bảo quản, trưng bày và bán sản phẩm OCOP của tỉnh; diện tích tối thiểu 20m2 và có ít nhất 50% số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh trong điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh.

Trường hợp này, mức chi hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 50 triệu đồng/điểm.

Đối với chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh Tây Ninh, Nghị quyết số 73 quy định đối tượng hỗ trợ tại điểm a, khoản 2 của Điều 1 có sản phẩm được đánh giá, phân hạng là sản phẩm OCOP 3 sao và còn thời hạn.

Trường hợp này, hỗ trợ phí xây dựng và đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm OCOP sau khi có văn bản xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc đăng ký nhãn hiệu. Mức hỗ trợ sẽ là 35 triệu đồng/nhãn hiệu/sản phẩm cùng loại.

Đối với chi hỗ trợ chi phí bao bì, in tem, Nghị quyết nêu rõ: đối tượng hỗ trợ là các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất đăng ký kinh doanh có sản phẩm được đánh giá, phân hạng là sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, 5 sao và còn thời hạn.

Trường hợp này sẽ hỗ trợ chi phí thiết kế, in ấn bao bì, tem các sản phẩm OCOP sau khi cung cấp đầy đủ hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn thực hiện công việc thiết kế, in ấn bao bì, in tem.

Mức hỗ trợ cho sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao và 5 sao tương ứng với 10 triệu đồng, 20 triệu đồng và 30 triệu đồng/sản phẩm. Mỗi sản phẩm chỉ được hỗ trợ một lần ở cùng mức độ sao được công nhận, trường hợp được công nhận nâng hạng sao thì hưởng thêm phần chênh lệch giữa hai mức độ sao.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định mức chi cho tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thường niên.

Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Thanh Hà