BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập

Cập nhật ngày: 29/03/2013 - 11:09
HTML clipboard

Về thù lao giảng viên, báo cáo viên thống nhất áp dụng mức chi tối đa theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC…

Ban Quản trị Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến (thị trấn Trảng Bàng) - ảnh minh hoạ

(BTN) - Vừa qua, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua Tờ trình của UBND tỉnh “Về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Theo nội dung Tờ trình, hầu hết các nội dung chi và mức chi đều nằm trong quy định của Thông tư số 66/2006/TT-BTC, ngày 17.7.2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP, ngày 11.7.2005 của Chính phủ và Thông tư số 173/2012/TT-BTC, ngày 22.10.2012 của Bộ Tài chính. Riêng nội dung chi hỗ trợ chi phí đi lại cho sáng lập viên (chỉ áp dụng một lần thành lập mới) không có trong quy định, nhưng để động viên các hợp tác xã thành lập mới, tỉnh thống nhất hỗ trợ chi phí đi lại để được tư vấn. Cụ thể như sau: chi phí đi lại dưới 30km là 45.000 đồng/người; chi phí đi lại trên 30km là 50.000 đồng/người. Về nội dung và mức chi, có 5 nội dung chi: chi các lớp hướng dẫn tập trung; chi tư vấn trực tiếp; chi hỗ trợ chi phí đi lại cho sáng lập viên; chi bồi dưỡng các đối tượng của hợp tác xã đối với lớp ngắn ngày và chi đào tạo tập trung. Về thù lao giảng viên, báo cáo viên thống nhất áp dụng mức chi tối đa theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC, ngày 21.9.2010 của Bộ Tài chính kể cả giảng viên, báo cáo viên thuộc liên minh hợp tác xã.

Cụ thể như sau: giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các chức danh tương đương, tối đa không quá 1 triệu đồng/buổi. Giảng viên, báo cáo viên là Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và các chức danh tương đương; giáo sư, chuyên gia cao cấp, tiến sĩ khoa học, tối đa không quá 800.000 đồng/ buổi. Giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh tương đương, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính, tối đa không quá 600.000 đồng/buổi. Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên), tối đa không quá 500.000 đồng/buổi. Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đơn vị cấp huyện và tương đương trở xuống, tối đa không quá 300.000 đồng/buổi. Tiền ăn, nghỉ cho các chức danh trong ban quản trị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát, kế toán trưởng đối với các lớp ngắn ngày (15 ngày trở xuống): tiền ăn 40.000 đồng/người/ngày; tiền nghỉ trong tỉnh là 50.000 đồng/người/ngày và ngoài tỉnh là 100.000 đồng/người/ngày. Đối với đào tạo tập trung, thống nhất hỗ trợ 100% học phí theo quy định của cơ sở đào tạo, tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 của Nghị định số 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

D.H