Hoà Thành: 100% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá

Cập nhật ngày: 16/03/2012 - 06:06

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở VHTT&DLTây Ninh trao bằng công nhận Thị trấn Hoà Thành đạt Thị trấn văn hoá

(BTNO)- Trong năm 2011, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện Hòa Thành đã tập trung nâng cao chất lượng ấp, khu phố văn hoá nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân và đưa cuộc vận động đi vào nề nếp, có chất lượng.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 31 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu văn hoá, 2 khu dân cư tiên tiến đủ điều kiện công nhận ấp văn hoá và 100% khu dân cư, ấp văn hoá đều xây dựng quy ước mới, (trích yếu 10 điều quy ước đặt tại nơi công cộng để nhân dân thực hiện). Đặc biệt, có 3 xã, thị trấn được công nhận danh hiệu xã, thị trấn văn hoá, gồm Long Thành Bắc, Long Thành Trung và Thị trấn Hòa Thành, 5/8 xã đăng ký xây dựng xã văn hoá trong đó xã Trường Hoà phấn đấu được công nhận xã văn hoá trong năm 2012. Qua bình xét cuối năm 2011 ở các ấp, khu phố trong toàn huyện, Hoà Thành đã công nhận 31.538 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm tỉ lệ 98,2% trong đó có 58 hộ là người dân tộc và 443 hộ chưa đạt chuẩn của năm trước nay đã vươn lên đạt chuẩn gia đình văn hoá.

Trong năm qua, hoạt động của các ấp, khu phố văn hoá này đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ra nhân dân, vận động mọi người thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; tham gia xây dựng nông thôn mới và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về giữ gìn thuần phong mỹ tục, bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, bạo lực gia đình… Qua đó đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm chuyển biến môi trường văn hoá và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nguyễn An