BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỏi đáp Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày: 10/06/2009 - 03:01

Hỏi: Mức giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế và cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng có mức là bao nhiêu?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19 Luật thuế TNCN, Điều 12 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 3.1.2 Mục I phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì:

- Đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm. Mức 4 triệu đồng/tháng là mức tính bình quân cho cả năm, không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 4 triệu đồng/tháng.

- Đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Hỏi: Việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19 Luật thuế TNCN, Điều 12 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 3.1.3 Mục I phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, thì tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Riêng năm 2009 trường hợp chưa đăng ký thuế thì vẫn được tạm giảm trừ gia cảnh nếu thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

- Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Người phụ thuộc mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng phát sinh tháng nào thì được tính giảm trừ tháng đó.

Trường hợp nhiều đối tượng nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đối tượng nộp thuế phải tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế.

- Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai số người phụ thuộc được giảm trừ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc kê khai này.

ĐÌNH HUY - HOÀNG THÁI

(thực hiện)

Mọi thắc mắc về Luật Thuế TNCN xin gởi về địa chỉ Báo Tây Ninh, 139 đường 30.4, Thị xã Tây Ninh hoặc e-mail: hoidapluatthue@gmail.com. Xin cám ơn.