Công nghệ   Chuyển đổi số

Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh

Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh
Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh
Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh
Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh
Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh
Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh
Hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh

Bài, ảnh: Trúc Ly

Thiết kế: Ngọc Trâm