Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức

Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức
Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức
Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức
Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức
Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức
Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức
Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức
Hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Những người chèo đò trên dòng sông tri thức

Bài, ảnh: Việt Đông - Hoàng Yến

Thiết kế: Ngọc Trâm