Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người”

Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người”
Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người”
Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người”
Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người”