Khẩn trương xây dựng đề án phát triển HTX nông nghiệp 

Cập nhật ngày: 12/08/2019 - 14:09

BTN - Cần chỉ đạo xử lý dứt điểm bằng cách giải thể hoặc chuyển đổi sang hình thức hoạt động khác đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và những hợp tác xã không đủ điều kiện tổ chức, đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Nông dân tham gia Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.

Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất) được xác định là một nội dung hết sức quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho người dân phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tại Tây Ninh, hiện đã có 68 xã đạt tiêu chí này, chiếm tỷ lệ 85% số xã trên toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 124 hợp tác xã đang hoạt động, tổng vốn điều lệ đạt 229 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để đạt yêu cầu của tiêu chí 13 và đã phát huy được vai trò của mình trong tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân; khẳng định được vai trò là cầu nối với doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. 

Theo Sở NN&PTNT, để bảo đảm hoàn thành tiêu chí số 13 của các xã xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, các ngành, các cấp cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến những mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả cao để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, người dân về vai trò, vị trí, tổ chức hoạt động của hợp tác xã.

Cần chỉ đạo xử lý dứt điểm bằng cách giải thể hoặc chuyển đổi sang hình thức hoạt động khác đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và những hợp tác xã không đủ điều kiện tổ chức, đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Từng địa phương phải khẩn trương xây dựng đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Vũ Nguyệt