Xã hội   Giáo dục

Không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Cập nhật ngày: 08/10/2021 - 19:06

BTNO - Ngày 4.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2508 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 29.12. 2016 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và không thu học phí có thời hạn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022.

Quyết định nêu rõ, tiếp tục thực hiện Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 29 12. 2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; không thu học phí có thời hạn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022.

Cụ thể, thực hiện mức thu học phí năm học 2021 – 2022, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc tỉnh trực tiếp quản lý bằng với mức thu học phí ở năm học 2020 - 2021 theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 29.12. 2016 của UBND  tỉnh, thời gian thực hiện đến hết năm học 2021 - 2022. Điều này có nghĩa, mức học phí vẫn giữ nguyên, chưa tăng trong năm học này.

Về không thu học phí có thời hạn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022, điều này thực hiện theo Công văn số 31/HĐND-VHXH ngày 14.9.2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 9.12.2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

Không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 (5 tháng thực học) đối với trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, học sinh phổ thông (trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) đang học chương trình phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Giảm 50% học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 (5 tháng thực học) đối với các chương trình đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các huyện, thi xã, thành phố rà soát giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục thực hiện không thu học phí có thời hạn, giảm học phí nêu trên. Các ngành, các cấp chính quyền tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách cấp bù đối với các đơn vị mất cân đối thu chi do không thu học phí và giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022.

Đ.V.T