Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Kiểm tra diện tích, biện pháp tưới vụ Đông Xuân 2020 -2021 

Cập nhật ngày: 01/04/2021 - 22:40

BTNO - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNN) vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra diện tích, biện pháp tưới vụ Đông Xuân 2020 -2021 tên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra kiểm tra hệ thống kênh, biện pháp tưới và diện tích tưới trên địa bàn thị xã Hòa Thành

Theo đó nhằm để phục vụ công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng năm 2021, Sở NN&PTNN sẽ tổ chức đoàn kiểm tra thực tế so với hợp đồng sử dụng nước giữa Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh với các hộ sử dụng nước vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện Gò Dầu, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh.

Đoàn kiểm tra sẽ căn cứ vào cao trình khu tưới, cao trình mực nước thiết kế trên hệ thống kênh, hình thức tưới, cấp nước cho cây trồng và nuôi thủy sản, bản đồ giải thửa... để xác định diện tích, đối tượng được hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để đối chiếu với hồ sơ diện tích hợp đồng, nghiệm thu tưới vụ Đông Xuân 2020-2021.

Thế Nhân