BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kịp thời chi trả theo mức lương mới

Cập nhật ngày: 08/05/2009 - 09:54

Các đơn vị sử dụng ngân sách và ngân sách xã được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2009 đã được giao và nguồn thu được để lại kịp thời chi trả tiền lương tăng thêm cho CBCCVC, lực lượng vũ trang, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp tăng thêm cho cán bộ không chuyên trách ở xã, cán bộ thú y cấp xã.

Từ 1.5.2009, mức lương tối thiểu chung là 650.000 đ/tháng

Bộ Tài chính đã có Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009.

Theo đó, tổng số CBCCVC và số cán bộ xã đã nghỉ việc để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện là số thực có mặt tại thời điểm 1.5.2009 và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2009. Riêng số lượng cán bộ xã không chuyên trách được căn cứ trên cơ sở các chức danh theo quy định, mỗi chức danh được hỗ trợ từ ngân sách trung ương không quá 1 cán bộ.

Nhu cầu kinh phí thực hiện được xác định căn cứ vào mức lương cơ bản theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương tối thiểu chung tăng thêm theo quy định.

Kinh phí hỗ trợ để chi trả cho nhân viên thú y cấp xã bằng 1/3 mức lương tối thiểu hiện hành. Đối với cán bộ không chuyên trách ở xã và cán bộ xã đã nghỉ việc, nhu cầu kinh phí thực hiện được xác định căn cứ vào mức phụ cấp tăng thêm giữa quy định mới và quy định cũ.

Không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với số lao động không thuộc diện Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế và tiền lương được tính trong đơn giá sản phẩm của các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giao thông, địa chính, địa chất... hay đối với lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi (Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...).

Ngân sách Trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1.5.2009.

(Theo chinhphu.vn)