Vàm Cỏ Đông ký sự:

Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh

Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh
Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh
Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh
Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh
Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh
Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm