Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình

Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình
Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình
Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình
Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình
Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình
Kỷ vật gia đình - lưu giữ và trao truyền giá trị hạnh phúc gia đình

Bài, ảnh: Ngọc Giàu

Thiết kế: Ngọc Trâm