Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa

Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa
Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa
Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa
Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa
Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa
Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa
Làng du lịch Khedol, cho một tương lai không xa

Bài, ảnh: Vi Xuân - Ngọc Diêu

Thiết kế: Ngọc Trâm