Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh trong ngày hội giao, nhận quân

Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh trong ngày hội giao, nhận quân

Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh trong ngày hội giao, nhận quân

Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh trong ngày hội giao, nhận quân

Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh trong ngày hội giao, nhận quân

Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh trong ngày hội giao, nhận quân

Lãnh đạo tỉnh động viên tân binh trong ngày hội giao, nhận quân