Minh niên khai bút

Minh niên khai bút
Minh niên khai bút
Minh niên khai bút
Minh niên khai bút
Minh niên khai bút

Bài, ảnh: Phí Thành Phát

Thiết kế: Ngọc Trâm