Một thoáng Cô Tô

Một thoáng Cô Tô
Một thoáng Cô Tô
Một thoáng Cô Tô
Một thoáng Cô Tô
Một thoáng Cô Tô
Một thoáng Cô Tô
Một thoáng Cô Tô

Bài: Thanh Hà

Ảnh: Phòng VH,TT-DL huyện Cô Tô cung cấp

Thiết kế: Ngọc Trâm