Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương

Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương
Mùa hè với lớp nhân cách sống của cô Sương

Bài, ảnh: Ngô Tuyết

Thiết kế: Ngọc Trâm